Política de privacitat

La present Política de Privacitat proporciona informació detallada sobre com UTE SERVICIO AEROBÚS – CIF U27518471, utilitza i protegeix les seves dades personals, així com dels drets que li assisteixen referent a això.

AEROBÚS és una Unió Temporal d’Empreses (UTE) que està configurada per diverses empreses sòcies (ALCALABUS, S.L., EMPRESA MONFORTE, S.A.U.(EMSA) i CASTROMIL, S.A.U.) que són entitats associades a l’agrupació d’empreses amb interessos comercials afins que utilitzen la marca Monbus en la seva activitat comercial (d’ara endavant Monbus) conforme al que s’estableix en la política de privacitat www.monbus.es (veure relació actualitzada en Avís Legal de la web corporativa www.monbus.es).

En aquest sentit, AEROBÚS disposa dels serveis corporatius de Monbus que secunden totes les branques d’activitat, dels quals destaquem els serveis centrals de Seguretat i Prevenció, Qualitat i Medi Ambient, Innovació i TIC, Manteniment i Infraestructures, Comercial i Màrqueting, Recursos humans, Serveis Jurídics i Financers.

Aquests departaments tenen una implicació molt directa amb l’estructura productiva d’AEROBÚS, a fi que l’entitat gaudeixi d’una organització productiva autònoma i suficient, i es beneficiï de nombroses sinergies i aportacions tècniques de l’estructura operativa de la UTE.

En tot cas, i a fi d’informar convenientment de la política d’ús de dades personals, l’informem a continuació de la nostra política de privacitat:

 

Legislació aplicable

El tractament de dades per part de l’organització està sotmès a la legislació espanyola i europea, concretament a les següents:

 

Identitat del responsable del tractament

A l’efecte de la present Política de Privacitat, el responsable del tractament de les dades personales és:

 • Denominación social: UTE SERVICIO AEROBÚS – CIF U27518471 (AEROBÚS)
 • E-mail de contacte amb Responsable de Protecció de Dades: rgpd@aerobusbarcelona.es             

 

Principis aplicables al tractament de dades de caràcter personal

El tractament de les dades per AEROBÚS s’ajusta en tot cas a les exigències establertes en el nou Reglament Europeu de Protecció de Dades, concretament als següents:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requereix consentiment exprés previ al tractament de dades personals.
 • Principi de minimització de dades: en tot cas se sol·liciten les dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats per als quals són sol·licitats.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades no es mantindran més temps del legitimat, informant del termini de conservació en cada cas.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: les dades que ens proporcioni seran tractats establint les garanties pertinents per a obtenir una seguretat adequada i garantint la confidencialitat.

 

Quan recollim les seves dades de caràcter personal?

 • Quan vostè emplena els diferents formularis de contacte o sol·licitud recopilem les dades personals que ens proporciona i qualsevol dada personal addicional que ens proporcioni per a gestionar la Resposta a Consultes, Reclamacions o Incidències, Sol·licituds d’Informació Tècnica o Corporativa, Recursos i/o d’Activitats, així com en el cas d’ofertes d’ocupació per a la gestió de la seva incorporació a la mateixa i/o a la bossa d’ús de AEROBÚS.

 • Cada vegada que vostè contacta directament amb nosaltres, per exemple a través de correu electrònic, correu postal, a través de punts d’atenció al client, via telefònica o a través de xarxes socials per a contactar o sol·licitar informació sobre els nostres productes i serveis.

 • Quan es registra o navega en aquesta web, s’emmagatzemen “cookies”. Pot consultar en qualsevol moment la Política de Cookies per a ampliar informació sobre l’ús de cookies i com desactivar-les.

 • A través de tercers amb els quals el responsable de tractament manté d’una relació comercial o de prestació de serveis i per a això ha de disposar de les seves dades personals per a la tramitació del servei sol·licitat o per a complir amb els nostres compromisos contractuals i normatius associades al servei objecte de contractació i/o per a la verificació del compliment normatiu baix responsabilitat de l’organització.

 • Si accedeix a instal·lacions o vehicles sota responsabilitat de AEROBÚS, podem recaptar la seva imatge i dades d’accés a través dels sistemes de videovigilància i control d’accessos dels quals estigui proveïda aquesta instal·lació i/o vehicle.

 • En el cas d’ofertes d’ocupació, a través de tercers als quals es contracti els processos de selecció de candidats a vacants o llocs de treball en entitats associades a l’Agrupació, així com, si escau, empreses de treball temporal (ETTs) i/o entitats amb les quals existeixin convenis de pràctiques formatives i que facilitin currículum de candidats per a la selecció del perfil que més s’adeqüi al lloc.

 • Si ens ha donat el seu consentiment per a rebre comunicacions de màrqueting, podem demanar-li la seva opinió sobre determinats temes sobre les seves experiències amb nosaltres.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és el compliment de la seva sol·licitud, oferta, comanda i/o contracte comercial, per a això les dades facilitades es comunicaran al responsable de la Marca per a atendre adequadament, si escau, a les garanties i responsabilitats dels productes i serveis que subministra. Les dades sol·licitades són necessaris per a la correcta prestació d’aquest.

Complir amb una obligació jurídica aplicable al procés que en cada cas procedeixi: Normativa amb rang de llei administrativa, mercantil, tributària, fiscal, comptable i financera i legislació sectorial, de defensa de consumidors i usuaris, així com si escau, normativa laboral i de prevenció de riscos laborals aplicable.

Satisfer un interès legítim del Responsable: Tractament de dades com a parts d’una relació comercial i/o contracte, que siguin necessaris per al seu manteniment o compliment, transmissions de dades dins de grups empresarials per a finalitats administratives internes, màrqueting directe, prevenció del frau, suposats d’interès legítim en els quals el responsable pogués ser part perjudicada i fos necessari el tractament i la comunicació de les dades de l’incomplidor a tercers a fi de gestionar el compliment normatiu i la defensa dels interessos del responsable de tractament, finalitats de videovigilància com a interès legítim de l’organització en la protecció dels seus actius, l’interès legítim de màrqueting directe habilitat per la LSSICE (enviament de comunicacions comercials sobre productes o serveis similars als contractats pel client amb el qual existeixi una relació contractual prèvia), així com suposats d’interès legítim de tractaments específics contemplats en la LOPDGDD: Article 19. Tractament de dades de contacte i d’empresaris individuals; Article 20. Sistemes d’informació creditícia; Article 21. Tractaments relacionats amb la realització de determinades operacions mercantils (reestructuració societària o transmissions de negoci); Article 22. Tractaments amb finalitats de videovigilància; Article 23. Sistemes d’exclusió publicitària; Article 24. Sistemes d’informació de denúncies internes.

Així mateix, la base legal pot venir determinada pel consentiment de l’interessat que ens hagi facilitat de forma inequívoca a través de mitjans formals i/o marcant les caselles habilitades a aquest efecte en les clàusules de protecció de dades habilitades en el document basi que hagi regulat la relació en funció del canal de contacte.

 

Quines dades personals recaptem?

A través dels diferents serveis i canals de contacte descrits en aquesta Política de Privacitat, es poden recaptar els següents tipus de dades en funció del tipus de consulta o gestió que formalitzi:

 • Dades identificatius: nom, cognoms, document d’identitat (número o codi d’identificació fiscal, número d’identificació d’estranger, passaport o permís de residència), data de naixement, lloc de residència.

 • Dades de contacte: adreça postal, correu electrònic, número de telèfon fix, número de telèfon mòbil.

 • Dades transaccionals: informació sobre compres, reserves, facturació i cobrament, mètodes de pagament, dades bancàries i qualsevol dada relativa a les seves transaccions amb nosaltres.

 • Dades electrònics: adreça IP, tipus i idioma del navegador, domini a través del qual accedeix al Lloc web, dades de navegació, entrada de perfils.

 • Un altre tipus de dades: dades de contacte de tercers involucrats o relacionats amb el servei objecte del contracte/sol·licitud. Per motius de qualitat, es poden dur a terme enregistraments relatius a les converses dutes a terme en el servei d’atenció telefònica.

 • Dades curriculars, en el cas d’ofertes d’ocupació: Dades acadèmiques i professionals relatius a formació, titulacions i experiència professional; Dades personals associats a l’estat civil, dades de família, data i lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat; Permís de treball; Dades d’Estat laboral; Altres dades (Aspiracions professionals, Oci i aficions). En cap cas s’haurà d’incloure en el CV que es remeti dades personals que facin referència a ideologia, religió, creences, origen racial, salut, vida sexual o afiliació sindical.

L’estructura de dades que tractem no conté dades relatives a condemnes i infraccions penals, ni dades sensibles, excepte en els casos en els quals excepte en els casos en els quals s’exigeixi per a una oferta d’ocupació certificada de delictes sexuals a fi que pugui ser acreditat o justificat el compliment d’aquesta condició en el procés de selecció, o bé el titular sigui beneficiari de condicions especials, requereixi de serveis d’adaptació per mobilitat reduïda o al·legui lesions per reclamació d’accident o sinistre i hagi de facilitar documentació que incorpori aquesta informació a fi que pugui ser acreditat o justificat el compliment d’aquesta condició.

AEROBÚS no recapta intencionadament informació sobre menors d’edat, tret que compti amb el consentiment exprés dels seus tutors o responsables legals, o que siguin aquests els qui els proporcionin (per exemple, en la gestió d’adquisició de compres i/o reserves de bitllets).

A través de l’acceptació de les clàusules de protecció de dades habilitades en el document basi que hagi regulat la relació en funció del canal de contacte i les polítiques de privacitat relacionades declara ser major de 14 anys i disposar de capacitat jurídica* i consent expressament el tractament de dades conforme a el que s’estableix en la clàusula i informació addicional sobre protecció de dades. Si ha marcat la casella corresponent de consentiment, la base legal per a aquestes finalitats és el seu consentiment, que pot retirar en qualsevol moment.

(*) En els casos en els quals representi a un menor de 14 anys o a una persona amb incapacitat jurídica, declara responsablement disposar de la pàtria potestat o tutela del menor o de la representació legal jurídica corresponent, la justificació de la qual podrà ser requerida per part del Responsable de Tractament a fi de legitimar el consentiment acceptat.

 

Finalitat de les dades personals recopilades

AEROBÚS tracta les dades personals proporcionades amb les següents finalitats:

 • Atenció a les seves consultes i sol·licituds: Gestió de Resposta a Consultes, Reclamacions o Incidències, Sol·licituds d’Informació, Recursos i/o d’Activitats.

 • Contacte amb l’interessat a través dels mitjans de comunicació facilitats (mail, adreça postal i/o telèfon) a fi de gestionar les consultes que ens faci arribar a través dels canals habilitats a aquest efecte, gestionar avisos, notificar-li els canvis en els nostres serveis i coordinar actuacions derivades dels serveis que ens sol·liciti per part de persones relacionades amb AEROBÚS i/o per encarregats de tractament relacionats amb la mateixa per a les finalitats legitimades i/o consentides.

 • El contacte i enviament de comunicacions personals, invitacions a esdeveniments i obsequis dirigits a clients, felicitar-lo en dates especials, realitzar enquestes de qualitat i satisfacció, així com per a informar-lo periòdicament de novetats, notícies i informació corporativa, informació de concursos, tarifes, ofertes i promocions de productes i serveis de l’organització, amb la finalitat d’avaluar la qualitat dels nostres processos i facilitar-li ofertes de productes i serveis del seu interès a través dels diferents mitjans de comunicació facilitats, conforme a el que s’estableix en la LSSICE o en la mesura en què ens el hagués consentit.

 • El contacte i enviament de comunicacions personals i comercials per part d’entitats de Monbus* per al contacte i enviament de comunicacions personals, invitacions a esdeveniments i obsequis dirigits a clients, realització d’enquestes d’opinió, així com per a informar-lo periòdicament de novetats, productes i/o serveis, així com notícies i informació corporativa i ofertes i promocions de productes i serveis tant per mitjans telefònics, escrits com a electrònics, podent ser tals informacions adequades als seus perfils particulars, en la mesura en què ens hagués consentit inequívocament. (*)Pot consultar la relació actualitzada d’entitats associades a l’agrupació d’empreses amb interessos comercials afins que utilitzen la marca Monbus en la seva activitat comercial conforme al que s’estableix en la política de privacitat www.monbus.es (veure relació actualitzada en Avís Legal de la web corporativa www.monbus.es).

 • Gestió d’inscripció en jornades i esdeveniments de AEROBÚS i/o la subscripció al butlletí i/o notícies de AEROBÚS.

 • Per a l’Oferta i Gestió Comercial dels productes i serveis de AEROBÚS. Ús intern, realització d’operacions i gestió administrativa, econòmica i comptable derivada de la relació amb el titular (relació comercial i/o contractual) i per a la Gestió de la Contractació i prestació de serveis de l’organització, així com del compliment de requisits contractuals i normatius vinculats a l’organització o operació sol·licitada.

 • Gestió de la compra en línia de serveis: facilitar la gestió de la relació contractual, facilitar l’accés al lloc web mitjançant claus d’accés; satisfer a una concreta petició, lliurament, consulta o prestació d’un servei sol·licitat per l’usuari; administrar el registre d’usuaris, atendre i gestionar adequadament les consultes, comentaris, incidències o suggeriments remesos; gestionar les tasques bàsiques d’administració; atendre i gestionar adequadament les sol·licituds de pressupostos que ens hagin remès a través d’aquest mitjà; gestionar satisfactòriament la compra de bitllets; gestionar l’alta, modificació o baixa de les targetes i/o bons oferts. Té a la seva disposició les condicions de compra on line de serveis de AEROBÚS en la nostra web corporativa.

 • Control de qualitat sobre els nostres productes i serveis, gestió de la Qualitat de processos i activitats, així com l’avaluació dels resultats de satisfacció/percepció i rendiment dels grups d’interès de l’organització. Finalitats estadístiques i històriques que ens permetin millorar l’estratègia comercial dels nostres productes i serveis.

 • Aportació d’evidències de justificació de campanyes, activitats, promocions, concursos, projectes i subvencions en els quals participi l’organització.

 • Gestió del Compliment Normatiu (normativa aplicable així com normativa interna d’obligat compliment): Recerca, monitoratge i auditoria de controls establerts per a la prevenció de delictes podent establir-se els controls d’accés a les instal·lacions, així com els controls relatius a l’ús de les imatges captades pels sistemes de videovigilància per a la recerca dels accidents i/o incidents que poguessin produir-se, així com incompliments de normativa, delictes o comportaments il·lícits.

 • Avaluació de Solvència Patrimonial i Crèdit a fi de confirmar la viabilitat econòmica de l’operació sol·licitada, així com, si escau, la comunicació i gestió associada a la reclamació de les quanties acordades per la prestació del servei

 • Consultar els sistemes d’exclusió publicitària que poguessin afectar la seva actuació, excloent del tractament les dades dels afectats que haguessin manifestat la seva oposició o negativa al mateix a través de la consulta dels sistemes d’exclusió publicitària publicats per l’autoritat de control competent.

 • Gestió associada, inclosa la seva comunicació amb caràcter previ, que pogués derivar-se del desenvolupament de qualsevol operació de modificació estructural de societats o l’aportació o transmissió de negoci o de branca d’activitat empresarial, sempre que els tractaments anessin necessaris per a la bona fi de l’operació i garanteixin, quan escaigui, la continuïtat en la prestació de serveis.

 • Inclusió en els sistemes de canal de denúncies de les dades associades a la posada en coneixement (fins i tot de forma anònima) de la comissió en el si de l’organització o en l’actuació de tercers que contractessin amb ella, d’actes o conductes que poguessin resultar contraris a la normativa general o sectorial que li fos aplicable.

 • La gestió i auditoria dels sistemes de gestió i compliment normatius de processos i instal·lacions de l’organització.

 • La gestió i tramitació, si escau, de sinistres i reclamacions d’accident a través de mediadors i asseguradores encarregades del tractament d’expedients: En cas d’accident, deixar constància per escrit dels avisos de sinistre que rebi i de totes les dades i circumstàncies que serveixin per a qualificar-ho, així com de les comprovacions realitzades amb aquest objecte. Comunicar a l’assegurador l’ocurrència de l’accident, les actuacions realitzades per a minorar les conseqüències del sinistre i realitzar tot el necessari perquè els assegurats o beneficiaris puguin obtenir les prestacions de l’assegurança. Tramitació i resolució del sinistre: Tramitació del sinistre en l’asseguradora, iniciant-se d’aquesta forma els diferents processos per a la seva resolució (peritatge / valoració / estudio / resolució. – Defensa si escau – tancament). Emprar totes les mesures raonables al seu abast per a salvar o recobrar els efectes assegurats i, en general, per a evitar o disminuir el mal conseqüència del sinistre. Dur a terme les diligències necessàries per a esbrinar i comprovar els fets esdevinguts com a conseqüència d’un accident o incident, especificant en el mateix els fets esbrinats, les declaracions i informes rebuts i totes les circumstàncies que haguessin observat i que poguessin constituir indicis de delictes i/o arguments de defensa enfront del mateix a fi de delimitar la correcta imputació de responsabilitats i costos. Recaptar la prova dels danys corporals conseqüència de l’accident, podent aportar certificacions facultatives de les lesions sofertes i certificació literal del Registre Civil, en cas de defunció. Recaptar la justificació de l’afectat en el seu de condició d’assegurat mitjançant el bitllet o document que habiliti per al transport onerós o gratuït, o per mitjà de certificació emesa per l’autoritat o empresa que va ordenar la prestació del servei durant el viatge, així com per qualsevol altre mitjà de prova admès en dret.

 • Tramitació d’expedients d’incidència o responsabilitat patrimonial: Ús intern, tramitació d’expedient incidència o responsabilitat patrimonial, resolució d’incoació d’expedient, així com si escau, la gestió administrativa, econòmica i comptable derivada del cobrament d’indemnitzacions per danys causats per tercers a AEROBÚS o bé abonament de danys causats per AEROBÚS a tercers. Gestió de la notificació de l’expedient d’incidència o responsabilitat patrimonial: Contacte amb l’interessat a través dels mitjans de comunicació facilitats (mail, adreça postal i/o telèfon). Gestió del cobrament d’indemnitzacions per danys causats per tercers a AEROBÚS o bé abonament de danys causats per AEROBÚS a tercers.

 • Difusió de les nostres millors pràctiques referida als serveis que li hem prestat i/o la publicació i/o comunicació de material gràfic que poden incorporar la imatge del titular i/o de personal al seu càrrec en mitjans de comunicació corporatius (per exemple i no limitatiu, web, xarxes socials, butlletins informatius, memòria d’activitat, reportatges, presència en mitjans de comunicació) i/o altres mitjans de comunicació pública (publicacions sectorials i/o reportatges en premsa escrita, TV, ….), com a difusió dels resultats de l’activitat, promoció i difusió, gestió de campanyes, activitats i esdeveniments i/o com a acreditació de solvència tècnica davant sol·licituds d’evidències de justificació en processos de licitació, ofertes tècniques, projectes i subvencions en els quals participin entitats associades a l’Agrupació, en la mesura en què ens ho hagués consentit inequívocament.

 • Gestió d’Accessos i Videovigilància de les Instal·lacions i vehicles, així com de la seguretat i el compliment normatiu en aquestes, preservar la seguretat de les persones i béns i instal·lacions, la recerca de possibles incidents o accidents, gestió d’assegurances associades, control horari i/o presencial o d’assistència i monitoratge de l’acompliment funcional, així com verificar el compliment per part de treballadors de les seves obligacions i deures laborals conforme a l’article 20.3 de l’Estatut dels Treballadors que faculta a l’empresari a adoptar mesures de vigilància i control a aquest efecte i la gestió de prevencions o sancions per incompliments de normes de seguretat.

 • Registre d’Accessos i captació d’imatges de vehicles que accedeixen a les instal·lacions sota responsabilitat de AEROBÚS a l’efecte d’acreditació de l’estat del vehicle amb caràcter previ a l’entrada a les instal·lacions davant potencials reclamacions de danys per part d’usuari i/o reclamacions davant el responsable de tractament.

 • Verificar llicències de conduir per a l’accés a serveis de lloguer sense conductor o altres identificacions proveïdes pel govern a fi de verificar els criteris de conducció segura per a conductors qualificats, verificar si reuneix el sol·licitant els requisits per a utilitzar un compte designat o assignat al comprador del servei i codis de descomptes; resoldre violacions amb motiu de peatges, trànsit o estacionament; processar qualsevol reclam relacionat amb accidents i/o lesions; prestar serveis d’assistència en rutes i protegir o defensar els drets o el benestar tant nostre com dels nostres empleats, clients i altres persones; i en el que d’una altra manera sigui necessari per a prestar els serveis sol·licitats. Alguns vehicles que llogui podran estar equipats amb dispositius que ens permeten enviar ordres i rebre certa informació del vehicle, la qual cosa inclou dades de geolocalització a partir d’un sistema de posicionament global (GPS). Aquests dispositius estan encesos tot el temps, fins i tot quan altres serveis o dispositius en el vehicle estan apagats. El Responsable de Tractament podrà recopilar i processar informació del vehicle sobre el propi vehicle, com per exemple nivell de combustible, comptaquilòmetres, velocitat, dades de diagnòstic i rendiment, pressió dels pneumàtics, informació sobre accident o danys, així com també informació sobre la ubicació i destinació del recorregut. Aquesta informació ens és d’utilitat per a la prestació dels nostres serveis (com per exemple, respondre a sol·licituds de destrabar portes, encès i detenció en forma remota, i retir i devolució de vehicles abandonats), actualitzacions de programari, assistència tècnica de productes, localització i resposta en cas d’accident, identificació de vehicles sotmesos a apropiació indeguda, denunciats com extraviats, no retornats, presumptament robats i robats o una altra informació que sigui sol·licitada pels organismes o forces de seguretat. També podrem utilitzar aquesta informació per a fixar algunes de les tarifes que es cobraran pels nostres serveis. Aquesta informació també ens ajuda a comprendre el funcionament del vehicle o el comportament del conductor, com per exemple patrons de trànsit, rendiment del combustible, comportament al volant, ús del vehicle, impactes ambientals i millores en el manteniment del vehicle. Podrem compartir informació del vehicle amb tercers que ens assisteixen en la prestació i millora dels nostres serveis, així com també amb els organismes o forces de seguretat i uns altres, a fi de protegir els nostres drets o fer complir els termes i condicions dels nostres serveis. Per a obtenir més informació sobre com compartim la informació recaptada, consulti els destinataris en la present política de privacitat. Els serveis i altres funcions similars proveïdes pel fabricant, que podran estar incloses en el lloguer, també podran recopilar informació del vehicle. Li recomanem que consulti les seves polítiques de privacitat.

 • Compliment d’obligacions de caràcter legal i regulador: per a complir les nostres obligacions legals d’emplenament dels requeriments d’informació cursats tant per òrgans judicials, organismes reguladors i supervisors i Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat. AEROBÚS, com a responsable del tractament de dades està sotmesa a les lleis dels països en els quals desenvolupen la seva activitat, i està obligada a complir-les. Entre aquestes obligacions s’inclou el lliurament, en determinades circumstàncies, de dades de caràcter personal a òrgans judicials, organismes reguladors o supervisors i cossos i forces de seguretat de l’estat. Aquests tractaments de dades estan basats en l’existència d’una obligació legal de col·laboració amb tals organismes.

 • Per a a través del seu perfil comprendre millor el seu comportament de compra amb la finalitat de desenvolupar i millorar els nostres productes i serveis a fi de proporcionar-li una millor experiència de compra; per a analitzar l’eficàcia de les nostres comunicacions de màrqueting i oferir-li ofertes, consells i informació més rellevants per a vostè i els nostres clients; per a crear una imatge més clara enfront d’aquests, com a grup i com a individus, i així prestar-li un servei fluid, rellevant i coherent, en la mesura en què ens hagués consentit inequívocament.

Així mateix, en el cas de candidats que ens facilitin el seu currículum, també tractem les seves dades amb les següents finalitats:

 • Ús intern per a processos de selecció a llocs de treball, crear la base de dades dels diferents candidats a cobrir els llocs de treball que s’ofereixin a través del lloc web relatius a entitats associades a l’Agrupació, efectuar el corresponent procés de selecció i comunicar els resultats d’aquest, així com per a la seva incorporació a la Borsa de Treball de AEROBÚS i per a l’oferta i gestió de les possibles ofertes d’ocupació o col·laboració que poguessin generar-se.

 • Gestió d’avaluació de competències de candidats i persones en selecció i/o promoció interna a llocs de treball.

 • Tractament i comunicació de les seves dades per part de MONFOBUS, S.L., com a entitat encarregada d’efectuar els processos de selecció de AEROBÚS, en la mesura en què es poden oferir llocs vacants de diferents entitats de l’agrupació, a l’empresa que ofereixi el lloc de treball, així com, si així ho ha autoritzat, a la resta d’empreses que ofereixin llocs de treball per a futurs processos de selecció. Aquesta comunicació de dades permetrà dur a terme el procés selectiu.

 • Ús en relació amb el desenvolupament de la sol·licitud i la seva incorporació a la Borsa d’Ús de AEROBÚS per a l’oferta i gestió de les possibles ofertes d’ocupació o col·laboració que poguessin generar-se, en la mesura en què així ho hagi consentit de forma inequívoca. En la mesura en què no ens consentís aquesta finalitat no podríem procedir a la recepció de la seva candidatura en la mesura en què la gestió de candidats es duu a terme a través de la citada bossa d’ocupació.

 • Utilització del seu CV en l’oferta tècnica a projectes en els quals es valori la seva incorporació, si així ho ha consentit de forma inequívoca.

 • Gestió del Compliment Normatiu (normativa aplicable així com normativa interna d’obligat compliment): Recerca, monitoratge i auditoria de controls establerts per a la prevenció de delictes podent establir-se els controls d’accés a les instal·lacions, sistemes d’informació i impressió de documentació per a totes les dades de caràcter personal sota responsabilitat de l’organització i per tant per a tots els sistemes d’informació d’aquesta entitat, així com els controls relatius a l’ús de les imatges captades pels sistemes de videovigilància per a la recerca dels accidents i/o incidents que poguessin produir-se, així com incompliments de normes laborals, delictes o comportaments il·lícits.

 • Gestió del Contacte amb l’interessat a través dels mitjans de comunicació facilitats (mail i/o telèfon) a fi de gestionar avisos i coordinar actuacions per a la gestió del procés de selecció per part de persones relacionades amb AEROBÚS i/o tercers als quals contractin els processos de selecció de candidats a vacants o llocs de treball.

 • La realització dels test i/o certificats d’aptitud que puguin ser requerits amb finalitats de selecció de personal, que seran facultatius, s’entendrà com a expressió del consentiment de l’usuari per a la inclusió de les dades facilitades, així com, eventualment, de la seva valoració, en la base de dades de la Borsa de Treball de AEROBÚS i el seu tractament automatitzat amb la finalitat de dur a terme aquella selecció. Com a conseqüència de l’accés a les instal·lacions que pogués requerir la realització d’aquests test i/o certificats d’aptitud, es podran dur a terme tractaments associats a la seguretat d’aquestes instal·lacions mitjançant registre d’accessos i/o sistemes de videovigilància.

A més, en la mesura en què sigui proveïdor/col·laborador de l’organització, també tractem les seves dades amb les següents finalitats:

 • Ús intern, Gestió comercial i relacional, Realització d’operacions i Gestió administrativa, econòmica i comptable derivada de la relació amb el proveïdor/col·laborador. Gestió de la Contractació i prestació de serveis per part del proveïdor/col·laborador, així com del compliment de requisits contractuals.

 • Gestió de la Selecció, Homologació i Contractació de Proveïdors/Col·laboradors i verificació de compliment normatiu. Gestió de la Seguretat i salut (prevenció de riscos laborals i coordinació d’activitats empresarials), així com l’avaluació del seu compliment.

 • Gestió de Resposta a Consultes, Reclamacions o Incidències, Sol·licituds d’Informació, Recursos i/o d’Activitats que pogués formular l’interessat i/o un tercer relacionat amb l’organització en relació amb els treballs i/o serveis prestats pel proveïdor/col·laborador a l’organització.

 • Gestió de certificats de qualitat emesos per proveïdors per a la seva difusió a tots els clients o tercers que ho requereixin de AEROBÚS.

 • Control horari i/o presencial o d’assistència i monitoratge a través de registre d’accessos, videovigilància i confirmació de l’acompliment funcional tant en les instal·lacions de l’organització com en instal·lacions de tercers en els quals l’interessat dugués a terme funcions de prestació de serveis a l’organització (vigilància i control per a verificar el compliment per part del proveïdor/col·laborador de les obligacions contractuals).

 • Gestió de la Qualitat de processos i activitats, així com l’avaluació dels resultats de satisfacció/percepció i rendiment dels grups d’interès de l’organització. Realització d’enquestes.

 • Gestió del Contacte amb l’interessat a través dels mitjans de comunicació corporatius facilitats per l’organització (mail i/o telèfon) a fi de gestionar avisos i coordinar actuacions per part de persones relacionades amb l’organització, així com facilitant aquests mitjans a tercers que sol·licitessin el contacte amb l’interessat. En els casos en els quals l’interessat el consenti de forma inequívoca, es podrà dur a terme la utilització i facilitació dels mitjans de contacte privats (mail i telèfons particulars) a persones relacionades amb l’organització i a tercers que ho sol·licitessin.

 • Finalitats estadístiques, històrics: estadístiques i indicadors d’acompliment, seguretat i salut, així com històric de relació professió amb l’organització.

 • La gestió i auditoria de sistemes de gestió i/o gestió de seguretat laboral i compliment normatiu de processos i instal·lacions de l’organització, així com la reserva del dret de realitzar auditories periòdiques en les seves instal·lacions com a part dels acords aconseguits en la relació comercial, en els casos en els quals l’interessat el consenti de forma inequívoca.

 • Evidenciar el Compliment Normatiu de l’Organització davant un tercer que el requereixi: Comunicació a tercers d’aquelles dades relatives a l’interessat que siguin requerits per aquests a fi de complir amb la coordinació d’activitats empresarials, evidenciar compliment normatiu de l’organització i de la normativa interna del tercer i/o per a la gestió de l’accés a instal·lacions. En els casos en els quals l’interessat el consenti de forma inequívoca, es podrà dur a terme la comunicació d’aquella informació/documentació requerida pel tercer que no estiguin explícitament recollides en les obligacions normatives o legals establertes, sinó en la normativa interna del tercer.

 

Responsabilitat de la veracitat de les dades

És responsable de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se AEROBÚS el dret a excloure-li dels serveis prestats en el cas que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin conforme al Dret.

 

Termini de conservació de las dades

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació de licitud de tractament i expirada la vigència de la mateixa no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat, amb excepció de la seva conservació per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions del responsable de tractament o amb la intenció de la protecció dels drets d’una altra persona física o jurídica i/o per raons d’obligació legal.

Les dades relatives a normativa comptable i fiscal durant el termini prescripció d’infraccions per delictes.

Les dades referides a deutes certs, vençudes i exigibles i no reclamades (Art. 20 de LOPDGDD)– mentre persisteixi l’incompliment, amb el límit màxim de cinc anys des de la data de venciment de l’obligació dinerària, financera o de crèdit.

Les imatges/sons captats pels sistemes de videovigilància seran suprimits en el termini màxim d’un mes des de la seva captació, excepte quan haguessin de ser conservats per a acreditar la comissió d’actes que atemptin contra la integritat de persones, béns o instal·lacions (en aquest cas, les imatges seran posades a la disposició de l’autoritat competent en un termini màxim de 72 hores des que es tingués coneixement de l’existència de l’enregistrament), o estiguin relacionades amb infraccions penals o administratives greus o molt greus en matèria de seguretat pública, amb una recerca policial en curs o amb un procediment judicial o administratiu obert (Art.22 LOPDGDD).

Els àudios que es poguessin gravar com a conseqüència del servei atenció telefònica, seran conservats durant 1 mes, amb excepció de la seva conservació per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions del responsable de tractament o amb la intenció de la protecció dels drets d’una altra persona física o jurídica i/o per raons d’obligació legal.

Les dades tractades en relació amb la garantia legal seran conservats durant la vigència de la garantia legal i expirada la vigència d’aquesta, durant el termini que pogués haver-hi una reclamació judicial o administrativa en relació amb la garantia legal. Les dades de qui formuli la comunicació d’una denúncia i dels empleats i tercers es conserven en el sistema de denúncies per a decidir sobre la procedència d’iniciar una recerca sobre els fets denunciats, així com posteriorment com a evidència del funcionament del model de prevenció de la comissió de delictes per la persona jurídica, conforme a el que s’estableix en l’article 24 de la LOPDGDD.

Les dades relatives al currículum que ens pogués enviar seran conservats durant 6 mesos en els casos en els quals desitgi incorporar-se a la bossa d’ocupació (excepte en els casos en els quals el candidat sigui seleccionat en el cas del qual, passaran a formar part del tractament de dades de RH de l’organització contractant), així com els terminis legalment previstos per a l’exercici o prescripció de qualsevol acció de responsabilitat per incompliment contractual per part de l’interessat o de l’Organització. Les dades d’aquells candidats que només vulguin mantenir-se en l’oferta es destruirien després del procés de selecció.

Les dades tractades per a la remissió de comunicacions comercials seran conservats fins que revoqui el consentiment atorgat.

Després seran bloquejats, tret que la llei requereixi o permeti un període de conservació més llarg (per exemple, per a la formulació de l’exercici o la defensa de reclamacions), en aquest cas, es conservaran degudament bloquejats durant el temps necessari abans de conducta a la seva eliminació.

Destinataris de les dades

Només utilitzem, transferim o compartim dades personals amb tercers en els termes descrits en la present Política de Privacitat. AEROBÚS no ven ni lloga les seves dades personals a tercers i només els comunicarà a persones o entitats si obtenim el seu consentiment previ o en compliment o de conformitat amb la legislació aplicable quan dit consentiment no sigui necessari per a una transferència específica.

Compartirem o donarem accés a tercers a les seves dades personals quan fer-ho sigui necessari per a aconseguir un dels objectius que es descriuen a continuació i de conformitat amb la legislació vigent:

 • Agrupació d’empreses amb interessos comercials afins que utilitzen la marca Monbus* en la seva activitat comercial conforme a el que s’estableix en la política de privacitat (*) Pot consultar la relació actualitzada d’entitats associades a l’agrupació d’empreses amb interessos comercials afins que utilitzen la marca Monbus en la seva activitat comercial conforme al que s’estableix en la política de privacitat www.monbus.es (veure relació actualitzada en el Avís Legal de la web corporativa www.monbus.es).

 • Els nostres proveïdors: AEROBÚS comunicarà o permetrà accés a les seves dades personals a empreses que ens presten serveis sota un contracte de prestació de serveis, quan sigui necessari per al compliment de les finalitats descrites anteriorment en aquesta Política de Privacitat. Si algun d’aquests proveïdors de serveis necessita accedir a les seves dades personals, ens assegurem que els utilitzen únicament per a prestar-nos un servei i conforme a les nostres instruccions. També els requerim que mantinguin la confidencialitat i seguretat de les dades i retornin o destrueixin les dades quan ja no els necessitin.

 • Obligacions legals: AEROBÚS podrà comunicar les seves dades personals quan la cessió estigui autoritzada per llei o sigui necessària per a donar compliment a una obligació legal, incloent la cessió a les autoritats competents, jutges i tribunals.

 • Agències de Viatge que hagin tramitat el servei per compte del titular i/o la persona o entitat que procedeixi al pagament de la factura, en la mesura en què ens hagués consentit inequívocament.

 • Responsable del vehicle i/o de la Marca per a les finalitats derivades de la relació contractual (garanties i responsabilitats del vehicle indicat i dels productes i serveis que subministra) i en cas que hagi consentit, per a les finalitats descrites en els consentiments addicionals.

 • El propietari de l’establiment i/o vehicle, per interès legítim en la protecció dels actius sota la seva propietat.

 • Organismes o òrgans de l’Administració Pública amb competències en les matèries objecte de les finalitats del tractament: AEAT, així com organismes governamentals, de regulació i les forces de l’ordre en els següents casos: per a verificar la seva llicència de conduir i garantir que vostè compleix els nostres criteris de conducció segura; segons ho requereixin aquests organismes quan la divulgació sigui exigida o permesa per llei; per a prendre mesures davant activitats il·legals o violacions a les condicions del servei; quan considerem de bona fe que existeix una emergència que implica una amenaça a la seva seguretat o la d’una altra persona; i quan així ho exigeixi o permeti la llei, Organismes o òrgans de l’Administració Pública amb competències en les matèries objecte de les finalitats del tractament.

 • Companyies d’Assegurances, en els casos de recerca d’incidències i/o delictes o il·lícits i que siguin necessaris per a la cobertura de responsabilitats.

 • Mediadores i Entitats Asseguradores: en cas de sinistre, incident o accident es facilita a entitats asseguradores per a la recerca del succés a fi de delimitar abast i cobertura de la prima d’assegurança contractada pel responsable de tractament.

 • Entitats Financeres: domiciliació de rebuts i/o gestió de cobrament efectes i altres mitjans de pagament, així com per a la gestió de la passarel·la de pagaments de comerç electrònic.

 • Forces i Cossos de Seguretat: en la mesura en què fos requerit un dret d’accés justificat en la recerca d’un incompliment normatiu.

 • Canal de Denúncies Compliance (Les denúncies sobre vulneració de normativa i codi de conducta són transmeses a la Unitat de Compliment Normatiu): l’accés a les dades contingudes en aquests sistemes quedarà limitat exclusivament als qui, incardinats o no en el si de l’entitat, desenvolupin les funcions de control intern i de compliment, o als encarregats del tractament que eventualment es designin a aquest efecte. No obstant això, serà lícit el seu accés per altres persones, o fins i tot la seva comunicació a tercers, quan resulti necessari per a l’adopció de mesures disciplinàries o per a la tramitació dels procediments judicials que, si escau, procedeixin.

 • En el cas de currículum gestionados a través del lloc web www.monbus.es: En la mesura en què es poden oferir llocs vacants de les diferents empresa amb interessos comercials afins que utilitzen la marca Monbus en la seva activitat, en inscriure’s en l’oferta i/o enviar el seu CV i acceptar la clàusula consent de forma expressa que comuniquem les seves dades amb la mateixa finalitat a l’empresa que ofereixi el lloc de treball, així com, si així ho ha autoritzat en l’anterior casella, a la resta d’empreses que ofereixin llocs de treball per a futurs processos de selecció.

 

Sota quines garantieas es comuniquen les seves dades?

La comunicació de dades a tercers es realitza a entitats que acreditin la disposició d’un Sistema de Protecció de Dades de Caràcter Personal concorde a la legalitat vigent.

 

Navegació per la web d´AEROBÚS

En navegar per la present web es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, entre altres, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzats per a identificar a l’usuari, tret que es registri en aquest.

Entre les dades no identificatives estan també els relacionats als teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers.

Per a ampliar informació, consulti nostra Política de Cookies.

 

Seguritat de les dades

AEROBÚS es compromet amb l’ús i tractament de les dades personals que ens proporcioni, respectant la seva confidencialitat i utilitzant-los de conformitat amb les finalitats legitimades. Així mateix, es compromet a complir amb l’obligació d’emmagatzemar-los i aplicar les mesures adequades per a evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tal com estableix la normativa vigent de protecció de dades.

En relació amb el tractament de les seves dades personals, l’informem:

El responsable de Tractament pren totes les mesures necessàries per a guardar les seves dades personals de forma privada i segura. Només persones autoritzades de AEROBÚS, personal autoritzat de tercers directament contractats pel Responsable de Tractament per a la prestació de serveis vinculats amb les finalitats de tractament o personal autoritzat d’entitats associades a AEROBÚS que tenen l’obligació legal i contractual de guardar tota la informació de forma segura) tenen accés a les seves dades personals. S’exigeix a tot el personal de AEROBÚS que té accés a les seves dades personals que es comprometi a respectar la Política de Privacitat del responsable de Tractament i la normativa de protecció de dades i a tots els empleats de Tercers que tenen accés a les teves dades personals que signin els compromisos de confidencialitat en els termes establerts en la legislació vigent. A més, s’assegura contractualment que les empreses de tercers que tenen accés a les seves dades personals els mantinguin de forma segura. Per a assegurar-nos que les seves dades personals estan protegits, AEROBÚS disposa d’un entorn de seguretat IT i adopta les mesures necessàries per a evitar accessos no autoritzats.

El responsable de Tractament ha formalitzat acords per a garantir que tractem les seves dades personals correctament i d’acord amb la normativa vigent de protecció de dades. Aquests acords reflecteixen les respectives funcions i responsabilitats en relació amb vostè, i contemplen quina entitat es troba en la millor posició per a complir amb les seves necessitats. Aquests acords no afecten els seus drets en virtut de la llei de protecció de dades. Per a obtenir més informació sobre aquests acords, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres.

AEROBÚS no pot, en cap cas, garantir l’absoluta inexpugnabilidad d’Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents per part de tercers com a hackers i uns altres.

En el supòsit de produir-se qualsevol incident de seguretat, es procedirà a la seva notificació a l’AEPD conforme a el que s’estableix en el protocol davant bretxes de seguretat sobre la base de la normativa vigent.

 

Aceptació i Consentiment

És necessari que vostè llegeixi i estigui conforme amb aquestes condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament d’aquests, en la forma i per a les finalitats que s’indiquen en aquesta Política i en el Avís Legal.

En compliment del que disposa la normativa de protecció de dades de caràcter personal, tractem la informació que ens facilita durant la seva relació amb AEROBÚS (així com les dades personals d’altres persones que ens pogués facilitar) amb les finalitats especificades en la present política de privacitat. En aquest sentit, declara haver estat informat, consentir, així com informar i disposar del consentiment de tercers dels quals ens faciliti dades personals per a aquest tractament.

Amb l’acceptació i/o validació del procés, declara ser major de 14 anys i disposar de capacitat jurídica* i consent expressament el tractament de dades conforme a el que s’estableix en la clàusula i informació addicional sobre protecció de dades. Si ha marcat la casella corresponent de consentiment, la base legal per a aquestes finalitats és el seu consentiment, que pot retirar en qualsevol moment. (*) En els casos en els quals representi a un menor de 14 anys o a una persona amb incapacitat jurídica, declara responsablement disposar de la pàtria potestat o tutela del menor o de la representació legal jurídica corresponent, la justificació de la qual podrà ser requerida per part del Responsable de Tractament a fi de legitimar el consentiment acceptat.

 

Revocabilitat

El consentiment prestat pel vostè, tant per al tractament com per la cessió de les dades,és revocable en qualsevol moment comunicant-lo a AEROBÚS, de conformitat amb el que s’estableix en la present Política de Privacitat per a l’exercici dels drets.

Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

 

Els seus drets respecte al tractament de les seves dades personals

Vostè, com a titular de les dades de caràcter personal, té dret a obtenir confirmació sobre el possible tractament de les seves dades personals per AEROBÚS. Així, li assisteixen el dret a accedira les seves dades personals, com a sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió dels mateixos quan, entre altres, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per als quals van ser recollits.

D’igual forma, en determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractamentde les seves dades, en aquest cas únicament seran conservats per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions o similars.

Per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seves dades, prèvia motivació legitima, moment en el qual AEROBÚS deixarà de tractar les dades, excepte per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

Per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seves dades, prèvia motivació legitima, moment en el qual Monbus deixarà de tractar les dades, excepte per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

Vostè té dret al fet que les seves dades siguin transmeses a un altre responsable del tractament en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica. Aquest dret de portabilitat s’aplica quan el tractament de les seves dades personals estigui basat en el consentiment o en l’execució d’un contracte i aquest tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

Vostè podrà en tot moment retirar el consentiment atorgat per al tractament de les seves dades.

L’exercici per la seva part d’aquests drets està subjecte a determinades excepcions per motius d’interès general (per exemple, la prevenció o detecció de delictes) i pels nostres propis interessos (per exemple, el manteniment de la confidencialitat de l’assessorament jurídic). Si vostè exercís algun d’aquests drets, comprovarem que està facultat realment per a això, i li respondrem en un mes o en el termini màxim previst en la normativa espanyola, si aquest fos inferior.

 • On dirigir-se per a exercitar els seus drets: Si desitja exercitar els seus drets, si us plau, dirigeixi’s al canal establert per a l’exercici de drets per part del responsable de tractament: rgpd@aerobusbarcelona.es a fi que puguem donar resposta a la seva sol·licitud de forma gestionada.

 • Informació requerida per a exercitar els seus drets: Per a exercitar els seus drets, necesitem acreditar la seva identitat i la petició concreta que ens formula, puix que li sol·licitem la següent informació:

  • Informació documentada (escrit/correu electrònic) de la petició en la qual es concreta la sol·licitud.

  • Acreditació d’identitat com a titular de dades objecte d’exercici (Nom, cognoms de l’interessat i fotocòpia del DNI de l’interessat i/o de la persona que el representi, així com el document acreditatiu de tal representació).

  • Adreça a l’efecte de notificacions, data i signatura del sol·licitant (en cas d’escrit), o nom complet i cognoms (en cas de correu electrònic), o bé validació de la sol·licitud en zona privada del canal de comunicació amb clau personal d’autenticació de la seva identitat).

Quan el responsable del tractament tingui dubtes raonables en relació amb la identitat de la persona física que cursa la sol·licitud, podrà sol·licitar que es faciliti la informació addicional necessària per a confirmar la identitat de l’interessat.

 • Procediment General d’Exercici dels seus drets: Una vegada rebuda la informació requerida procedirem a donar resposta a la seva sol·licitud conforme al procediment general d’exercici de drets de l’organització:
  • El responsable del tractament facilitarà a l’interessat informació relativa a les seves actuacions sobre la base d’una sol·licitud conformement als articles 15 a 22 (Drets de l’interessat), i, en qualsevol cas, en el termini d’un mes a partir de la recepció de la sol·licitud. Aquest termini podrà prorrogar-se altres dos mesos en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. El responsable informarà l’interessat de qualsevol d’aquestes pròrrogues en el termini d’un mes a partir de la recepció de la sol·licitud, indicant els motius de la dilació.

  • Quan l’interessat present la sol·licitud per mitjans electrònics, la informació es facilitarà per mitjans electrònics quan sigui possible, tret que l’interessat sol·liciti que es faciliti d’una altra manera. Només en els casos en els quals els sistemes de tractament del responsable així ho permetin, el dret d’accés es podrà facilitar a través d’un sistema d’accés remot, directe i segur a les dades personals que garanteixi, de manera permanent, l’accés a la seva totalitat. A tals efectes, la comunicació pel responsable a l’afectat de la manera en què aquest podrà accedir a aquest sistema bastarà per a tenir per atesa la sol·licitud d’exercici del dret. No obstant això, l’interessat podrà sol·licitar del Responsable de Tractament. la informació referida als extrems previstos en l’article 15.1 del RGPD que no s’inclogués en el sistema d’accés remot.

  • Si el responsable del tractament no dóna curs a la sol·licitud de l’interessat, l’informarà sense dilació, i a tot tardar transcorregut un mes de la recepció de la sol·licitud, de les raons de la seva no actuació i de la possibilitat de presentar una reclamació davant una autoritat de control i d’exercitar accions judicials.

  • La informació facilitada serà de caràcter gratuït, excepte cànon raonable per costos administratius. Quan l’afectat triï un mitjà diferent al que se li ofereix que suposi un cost desproporcionat, la sol·licitud serà considerada excessiva, per la qual cosa aquest afectat assumirà l’excés de costos que la seva elecció comporti. En aquest cas, només serà exigible al Responsable del Tractament la satisfacció del dret d’accés sense dilacions indegudes.

  • El responsable de tractament podrà negar-se a actuar respecte de la sol·licitud, si bé suportarà la càrrega de demostrar el caràcter manifestament infundat o excessiu de la sol·licitud. Als efectes establerts en l’article 12.5 del RGPD es podrà considerar repetitiu l’exercici del dret d’accés en més d’una ocasió durant el termini de sis mesos, tret que existeixi causa legítima per a això.

  • En els casos en els quals procedeixi a l’exercici de rectificació o supressió, es procedirà al bloqueig de les seves dades: El bloqueig de les dades consisteix en la identificació i reserva d’aquests, adoptant mesures tècniques i organitzatives, per a impedir el seu tractament, incloent la seva visualització, excepte per a la posada a la disposició de les dades als jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les Administracions Públiques competents, en particular de les autoritats de protecció de dades, per a l’exigència de possibles responsabilitats derivades del tractament i només pel termini de prescripció d’aquestes. Transcorregut aquest termini es procedirà a la destrucció de les dades. Les dades bloquejades no podran ser tractats per a cap finalitat diferent de l’assenyalada en anteriorment. (art. 16 RGPD i art.32 LOPDGDD).

  • Quan la supressió derivi de l’exercici del dret d’oposició conformement a l’article 21.2 del RGPD, el Responsable de Tractament podrà conservar les dades identificatives de l’afectat necessaris amb la finalitat d’impedir tractaments futurs per a finalitats de màrqueting directe. En els casos en els quals no desitgi que les seves dades siguin tractades per a la remissió de comunicacions comercials, li remetem als sistemes d’exclusió publicitària existents, conforme a la informació publicada per l’autoritat de control competent (AEPD) en la seva seu electrònica www.aepd.es.

  • En els casos en els quals el tractament de les dades personals estigui limitat constarà clarament en els sistemes d’informació del Responsable de Tractament.

  • Davant l’existència d’un deute cert, vençuda i exigible, es remet una comunicació al deutor a en el moment de requerir el pagament sobre la possibilitat d’inclusió en aquests sistemes (tractaments de morositat de l’organització), amb indicació d’aquells en els quals participi (entitats de gestió de cobrament per a la gestió de la reclamació pertinent …) en el cas de no ser resolta el deute en un termini màxim de 15 dies des de la notificació de la insolvència, s’informa sobre la possibilitat d’exercitar els drets establerts en els articles 15 a 22 del RGPD dins dels trenta dies següents a la notificació del deute al sistema, romanent bloquejats les dades durant aquest termini.

  • Les persones vinculades al mort per raons familiars o de fet així com els seus hereus podran dirigir-se al responsable o encarregat del tractament a fi de sol·licitar l’accés a les dades personals d’aquella i, si escau, la seva rectificació o supressió. Com a excepció, les persones a les quals es refereix el paràgraf anterior no podran accedir a les dades del causant, ni sol·licitar la seva rectificació o supressió, quan la persona morta l’hagués prohibit expressament o així ho estableixi una llei. Aquesta prohibició no afectarà el dret dels hereus a accedir a les dades de caràcter patrimonial del causant.

Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de protecció de dades competent (www.aepd.es).

 

Canvis en la present Política de Privacitat

AEROBÚS es reserva el dret a efectuar, en qualsevol moment, quantes modificacions, variacions, supressions o cancel·lacions en els continguts i en la forma de presentació dels mateixos que consideri oportunes per a adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com a les pràctiques de l’organització, puix que li recomanem que consulti la nostra política de privacitat sempre que ho consideri pertinent. Si no està d’acord amb qualsevol dels canvis, pot exercir els seus drets conforme al procediment descrit enviant un correu a rgpd@aerobusbarcelona.es.