Avís legal

1.- Qui som

UTE SERVEI AEROBÚS – CIF U27518471 (d’ara endavant, AEROBÚS) és una Unió Temporal d’Empreses (UTE) que està configurada per diverses empreses sòcies (ALCALABUS, S.L., EMPRESA MONFORTE, S.A.O.(EMSA) i CASTROMIL, S.A.O.) que són entitats associades a l’agrupació d’empreses amb interessos comercials afins que utilitzen la marca Monbus* en la seva activitat comercial (d’ara endavant Monbus*) conforme al que s’estableix en la Política de Privacitat www.monbus.es

(*) Veure relació actualitzada d’entitats associades a l’agrupació d’empreses amb interessos comercials afins que utilitzen la marca Monbus* en la seva activitat comercial en Avís Legal de la web corporativa www.monbus.es.

En aquest sentit, AEROBÚS disposa dels serveis corporatius de Monbus que secunden totes les branques d’activitat, dels quals destaquem els serveis centrals de Seguretat i Prevenció, Qualitat i Medi Ambient, Innovació i TIC, Manteniment i Infraestructures, Comercial i Màrqueting, Recursos humans, Serveis Jurídics i Financers.

Aquests departaments tenen una implicació molt directa amb l’estructura productiva d’AEROBÚS, a fi que l’entitat gaudeixi d’una organització productiva autònoma i suficient, i es beneficiï de nombroses sinergies i aportacions tècniques de l’estructura operativa de la UTE.

 • Titular del lloc web: UTE SERVICIO AEROBÚS – CIF U27518471
 • Domicili Social: Polígon Industrial de la Pedrosa, Carrer de Rafael Barradas, 29. 08908 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.
 • Escriptura de Constitució nº protocolo 1241 de l’any 2020.
 • E-mail de contacte amb Responsable de Protecció de Dades: rgpd@aerobusbarcelona.es

2.- Legislació y Jurisdicció

Les relacions que estableixis amb AEROBÚS o amb Monbus* se sotmetran a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Per a qualsevol controvèrsia que pugui sorgir com a conseqüència de la interpretació o execució de les condicions generals del contracte, les parts se sotmeten de forma expressa als Jutjats i Tribunals competents d’acord amb la legislació que resulti d’aplicació.

3.- Condicions generals d’ús de la web y xarxes socials

A través de la web pots contractar els serveis oferts en el mateix per AEROBÚS i/o Monbus*, comprometent-te a complir en tot moment amb les condicions generals d’ús que s’especificaran a continuació:

 • En fer ús de la pàgina web et compromets a no utilitzar-la amb finalitats fraudulentes, així com a no realitzar actes que poguessin danyar la imatge, els interessos o els drets de AEROBÚS o de Monbus*, dels seus treballadors o de tercers
 • Així mateix et compromets a no realitzar cap acte que pugui malmetre el lloc web, o que pogués perjudicar el seu normal funcionament.
 • Amb aquest avís quedes informat, i acceptes, que l’accés a la web no implica l’inici d’una relació comercial amb AEROBÚ ni amb Monbus*.
 • AEROBÚS no serà responsable de la informació publicada en el lloc web per un tercer. D’igual forma no serà responsable en cas que un tercer manipuli la informació publicada.
 • Aquest lloc web pot contenir enllaços (links) a altres pàgines web, tot i que la presència d’aquests enllaços, llevat que expressament s’indiqui el contrari, únicament tindran una finalitat merament informativa, sense que es pugui considerar un suggeriment, invitació o recomanació a accedir als mateixos. AEROBÚS es reserva el dret a retirar en qualsevol moment, i sense previ avís, aquests enllaços. AEROBÚS no serà responsable del contingut dels llocs enllaçats mitjançant links que figurin al portal web.
 • L’ús de la web s’efectuarà en tot cas sota la teva responsabilitat, sense que, per tant, pugui responsabilitzar-se a AEROBÚS de l’ús indegut que realitzis, condició que reconeixes i acceptes.
 • La contractació dels serveis oferts a través del portal web estarà subjecta a les Condicions Generals de Contractació i de Transport que hauràs d’acceptar prèviament.
 • L’entitat AEROBÚS no serà responsable dels serveis de transport contractats pels usuaris a través del portal web, sinó que la responsabilitat pels mateixos correspondrà a l’entitat titular del servei específic contractat. Abans que finalitzis el procés de compra en aquest lloc web, seràs informat de l’empresa a la qual li correspon la titularitat del servei de transport.
 • AEROBÚS no serà responsable dels danys i perjudicis que poguessin causar-se en els teus equips informàtics com a conseqüència de la infecció per virus, troians, o qualsevol altre element, corresponent-te a tu, com a usuari del lloc web, disposar d’eines instal·lades en els teus equips per a la detecció i eliminació d’aquest tipus d’elements que es poden difondre com a conseqüència de l’ús d’Internet.
 • Així mateix, els usuaris del lloc web i de les xarxes socials sota responsabilitat de Monbus es comprometen a no dur a terme conductes que puguin ser considerades com tendents a la incitació a l’odi, la discriminació i / o atemptat contra la dignitat de persones (art . 510 CP). En aquest sentit, el signant es compromet a no publicar continguts que promoguin o afavoreixin un clima de violència, hostilitat, odi o discriminació contra persones, així com publicar imatges o informació de tercers sense el seu consentiment inequívoc, en la mesura que pot suposar una violació de drets fonamentals, com el dret a la privacitat o el dret a l’honor, i implicar per tant severes conseqüències.
 • La present web utilitzarà, Xarxes socials i comunitats virtuals que s’utilitzaran com a mitjans de comunicació i promoció de les sales, els esdeveniments i serveis d’AEROBÚS i/o de Monbus*. Les xarxes socials i comunitats virtuals de les que fa ús són les següents: Facebook, twitter, linkedin, Instagram, Youtube sense perjudici que pugui utilitzar altres en un futur. Els objectius específics a través dels quals s’usen aquests mitjans són el suport mediàtic i difusió dels serveis d’AEROBÚS i/o de Monbus*.
 • Respecte a la informació dels continguts de les xarxes socials AEROBÚS no es fa responsable en cap cas de la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, i actualització de la informació subministrada a través d’aquestes.
 • Els continguts establerts en les xarxes socials són exclusivament informatius, per la qual cosa no es responsabilitza de les decisions preses per l’Usuari a partir d’aquestes, ni dels danys i perjudicis produïts en l’Usuari o en tercers amb base en aquesta informació.
 • AEROBÚS procurarà fomentar la qualitat de les informacions a través de l’esmena d’errors en dades rebudes, així com, en l’administració dels llocs, i possibilitarà que tercers usuaris puguin reportar denúncies sobre comentaris ofensius i improcedents que no tinguin a veure amb els temes tractats, fotos publicades o vídeos igualment no relacionats amb els temes als quals es destina les anteriors Xarxes socials i Comunitats.
 • En aquests casos, AEROBÚS, com a administrador de les xarxes, tindrà la potestat d’esborrar tota informació que no s’ajusti a la qualitat, objecte i bon servei informatiu i lúdic de les xarxes socials. No obstant això, malgrat la intenció de procurar la màxima qualitat de continguts, no es farà responsable de les informacions referides.
 • S’informa que l’accés a les xarxes socials i comunitats dels quals la web fa ús per als objectius anteriorment descrits requereix d’un servei /suministre per part d’altres prestadors de serveis de la societat de la informació. AEROBÚS no pot en cap moment responsabilitzar-se de la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament d’aquestes, i per tant no pot impedir el seu suspens, cancel.lació o inaccessibilitat per causes alienes a AEROBÚS.
 • AEROBÚS i/o Monbus* no es responsabilitzarà dels danys o perjudicis que sofreixi l’Usuari per motius que provinguin de fallades o desconnexions en les xarxes socials, i que puguin produir pèrdues d’informació, suspensions, cancel·lacions o interrupcions del servei durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.
 • Les xarxes socials i les comunitats poden permetre l’accés a enllaços i altres pàgines web. Atesa la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, AEROBÚS actua com a prestador de serveis d’intermediació, per la qual només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els llocs enllaçats, en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la seva il.licitud i no hagi actuat amb la diligència deguda per a retirar-los. Si l’usuari considera que algun dels llocs enllaçats inclou continguts il·lícits o inadequats, podrà comunicar-l’hi a AEROBÚS mitjançant el mail establert al principi del present avís legal, procedint diligentment a retirar aquests enllaços. AEROBÚS en cap cas es fa responsable dels continguts i serveis oferts en els Llocs Enllaçats, per la qual cosa no respon dels danys produïts per la seva il·licitud, qualitat, desactualización, indisponibilitat, error o inutilitat.
 • En cas que incompleixis les condicions d’ús del lloc web, o que hi hagi la sospita raonable que les estiguis incomplint, AEROBÚS es reserva el dret a limitar, suspendre o acabar el teu accés al portal web, adoptant totes les mesures tècniques que siguin necessàries per a això.
 • L’accés al lloc web implica que acceptes les condicions establertes en el present document, així com de la política de privacitat, política de cookies, condicions de contractació, etc. accessibles a través de la present web.

4.- Política de cookies

Pots accedir a la Política de Cookies de la web a través del següent enllaç.

5.- Protecció de dades de caràcter personal

Pots accedir a la Política de Privacitat a través del següent enllaç.

6.- Dret de propietat intel·lectual i industrial

La totalitat dels continguts, elements, dissenys i aplicacions albergats en aquest lloc web, qualsevol que sigui el seu format i característiques, així com tots els drets de propietat industrial i intel·lectual inherents a l’esmentat portal web, són titularitat de AEROBÚS i/o de Monbus*, estant protegits tant per la normativa de propietat industrial i intel·lectual com per la resta de legislació que pugui ser d’aplicació. Aquest contingut no podrà ser objecte d’explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió, transformació ni de qualsevol altre procediment de difusió, que no hagi estat expressament i prèviament autoritzat. AEROBÚS i Monbus* es reserven l’exercici de les accions judicials que els assisteixin davant dels que vulnerin els drets de la seva titularitat als quals s’ha fet referència.

L’ús del lloc web no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el portal web, els seus continguts i/o signes distintius de AEROBÚS o de Monbus*, el que implica que, excepte en aquells supòsits en què estigui legalment permès, queda expressament prohibit als usuaris la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o reutilització del lloc web , els seus continguts i/o signes distintius de AEROBÚS i/o de Monbus*.

7.- Modificació de l’avís legal i la política de privacitat

AEROBÚS es reserva el dret a efectuar, en qualsevol moment, totes les modificacions, variacions, supressions o cancel·lacions en els continguts i en la forma de presentació dels mateixos que consideri oportunes per adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com a les pràctiques de la organització, ja que us recomanem que consulteu el nostre avís legal sempre que ho consideri pertinent. Aquests canvis poden afectar els continguts i serveis que ofereixi tant l’esmentada entitat com Monbus* a través del lloc web. Si no està d’acord amb qualsevol dels canvis, pot exercir els seus drets d’acord amb el procediment descrit en la política de privacitat enviant un correu a rgpd@aerobusbarcelona.es.

8.- Seguretat i confidencialitat en el procès de pagament

Amb l’objecte de garantir la seguretat de les transaccions efectuades a través del portal web, la verificació i gestió prèvia de la informació que facilitis respecte de la targeta de pagament es realitzarà directament pel proveïdor o emissor del mitjà de pagament utilitzat, el qual adopta altres mesures antifrau que poden provocar el rebuig de cert tipus d’operacions. En aquest cas ni AEROBÚS ni Monbus* seran responsables dels perjudicis que pogués ocasionar l’aplicació de les polítiques que tinguin aprovades els diferents proveïdors o emissors de mitjans pagament.

Queda prohibida la utilització d’un mitjà de pagament titularitat d’un tercer excepte en el cas que es compti amb l’autorització expressa de l’esmentat tercer, sent responsabilitat de l’usuari la prova d’aquesta autorització, i assumint tots els danys i perjudicis que es produeixin a AEROBÚS o a Monbus*.

9.- Enllaços (links)

Aquest lloc web pot contenir enllaços (links) a altres pàgines web, tot i que la presència d’aquests enllaços, llevat que expressament s’indiqui el contrari, únicament tindran una finalitat merament informativa, sense que es pugui considerar un suggeriment, invitació o recomanació a accedir als mateixos. AEROBÚS es reserva el dret a retirar en qualsevol moment i sense previ avís aquests enllaços. AEROBÚS no serà responsable del contingut dels llocs enllaçats mitjançant links que figurin al portal web, ni de les seves condicions d’ús i polítiques de confidencialitat, sent l’usuari l’únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que accedeixi i faci servir els mateixos.

En el cas que consideris que hi ha un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, preguem que ho comuniquis a AEROBÚS a través de l’adreça de correu electrònic, info@aerobusbarcelona.es perquè es pugui valorar si és necessari retirar el corresponent enllaç i, si escau, adoptar les mesures oportunes.

Qualsevol persona física o jurídica que desitgi establir un enllaç des de la seva pàgina o lloc web amb aquest portal web haurà d’obtenir l’autorització prèvia, expressa i per escrit de AEROBÚS. L’establiment d’aquest enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre AEROBÚS i/o Monbus* amb el titular de la pàgina en la qual s’hagi realitzat el mateix, com tampoc suposa l’acceptació i / o aprovació per part de AEROBÚS i/o Monbus* dels seus continguts o serveis. En qualsevol cas, AEROBÚS es reserva expressament el dret a prohibir o inutilitzar en qualsevol moment els enllaços al portal web.

10.- Àrees d’accés restringit

Per entrar a les àrees d’accés restringit, hauràs de disposar de les claus d’accés corresponents. AEROBÚS es reserva el dret a acceptar o rebutjar lliurement la sol·licitud de registre de qualsevol usuari. Les dades que introdueixis hauran de ser exactes, actuals, veraces i seran processades i tractades en compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals.

En tot cas seràs responsable de la custòdia de la teva clau d’accés, de manera que serà del teu exclusiva responsabilitat qualsevol dany i / o perjudici que pogués derivar-se d’un ús indegut de la mateixa, així com de la seva pèrdua o qualsevol altra circumstància que pogués suposar un risc d’utilització de la mateixa per tercers no autoritzats. En el cas que creguis que un tercer ha pogut conèixer la teva clau d’accés, hauràs de comunicar-ho immediatament a AEROBÚS sol·licitant el bloqueig i substitució de la teva clau.

11.- Conseqüència de la nul·litat d’alguna disposició d’aquest document

En el cas que alguna de les disposicions contingudes en el present document sigui declarada nul·la, es procedirà a la retirada o substitució de la mateixa. En qualsevol cas, aquesta declaració de nul·litat no afectarà la validesa de la resta de disposicions recollides en el present document.